Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu dpsd.bip.gliwice.eu

Dom Pomocy Społecznej "NASZ DOM" zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dpsd.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dpsd.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego dpsd.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Śmiejek, adres poczty elektronicznej  serwis@lobo.pro. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 232 19 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego dpsd.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego dpsd.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Dom Pomocy Społecznej "NASZ DOM" powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Dom Pomocy Społecznej "NASZ DOM" może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Dom Pomocy Społecznej "NASZ DOM" odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej „NASZ DOM” w Gliwicach, ul. Derkacza 10

  1. Dostępność wejścia do budynku.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście po schodach, posiadające dwie pary drzwi. Pierwsze drzwi otwierane są automatycznie, natomiast drugie drzwi nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ochrony pełniącego dyżur na portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku. Dostępny jest również podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku są dwie windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym z pięter.

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • przy wejściu głównym dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach,
  • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownik ochrony pełniący dyżur na portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku),
  • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM”, dane kontaktowe tel. 32 232 19 60, e-mail sekretariat@dpsd.gliwice.eu.
  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem i z tyłu budynku Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM” znajduje się parking. Parking nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM”, dane kontaktowe tel. 32 232 19 60, email sekretariat@dpsd.gliwice.eu.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Raport o stanie dostępności

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Kwiatkowska
Data wytworzenia informacji2020-06-04 14:13:20
Informację wprowadził do BIPJustyna Kwiatkowska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 14:13:20
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-15 09:30:02
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 07:36:35
3aktualizacjaJustyna Kwiatkowska2021-03-29 08:59:22
4aktualizacjaJustyna Kwiatkowska2021-03-29 10:53:10
5aktualizacjaJustyna Kwiatkowska2021-03-29 11:00:13
6aktualizacjaJustyna Kwiatkowska2021-03-29 12:21:16
7aktualizacjaJustyna Kwiatkowska2021-03-29 13:41:43
8aktualizacjaJustyna Kwiatkowska2022-03-16 11:07:08
9aktualizacjaJustyna Kwiatkowska2022-03-16 11:09:10
10aktualizacjaJustyna Kwiatkowska2023-04-28 09:22:07
11aktualizacjaJustyna Kwiatkowska2023-04-28 09:36:57
12aktualizacjaJustyna Kwiatkowska2024-03-27 15:26:19