Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest: Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach, ul. Derkacza 10, 44-100 Gliwice, tel. (32) 232-26-46, e-mail: sekretariat@dpsd.gliwice.eu, a czynności w sprawach zakresu ochrony danych osobowych dokonuje Dyrektor.

2. Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@op.pl osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie do protokołu w Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM”, ul. Derkacza 10, wskazując formę w jakiej oczkują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.

4. Celem przetwarzania danych jest organizacja pobytu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
a) Przepisy prawa: ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
b) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:
a) Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

b) Podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.

7. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z punktem 7.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b) poprawiania, przenoszenia i uzupełniania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania;
c) cofnięcia zgody, usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt a) jest obowiązkiem ustawowym.

11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt b) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Kwiatkowska
Data wytworzenia informacji2020-06-04 14:13:20
Informację wprowadził do BIPJustyna Kwiatkowska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 14:13:20
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-15 09:28:46
2Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-24 10:18:13
3Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-24 10:19:27
4Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-24 10:19:30
5Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-24 11:28:36
6Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-09-03 10:24:21
7Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-12-28 09:11:38
8Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-12-28 09:20:20
9Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-12-28 09:20:48
10Modyfikacja stronyJustyna Kwiatkowska2022-01-03 11:08:27
11Modyfikacja stronyJustyna Kwiatkowska2022-01-03 11:13:07
12Modyfikacja stronyJustyna Kwiatkowska2022-01-03 11:14:15
13Modyfikacja stronyJustyna Kwiatkowska2022-01-03 11:16:28
14Modyfikacja stronyJustyna Kwiatkowska2022-01-03 11:17:41
15Modyfikacja stronyJustyna Kwiatkowska2022-01-03 11:18:34
16Modyfikacja stronyJustyna Kwiatkowska2022-01-03 11:19:05